Zagłosuj na projekt nr. 3P w Budżecie Obywatelskim

Cel monitoringu:
Wskazanie głównych źródeł zanieczyszczeń i ocena zmienności wybranych wskaźników fizyko-chemicznych wód powierzchniowych w warunkach ekstremalnych i przeciętnych

Zakres opracowania:
1. Analiza wyników monitoringu historycznego rzeki Jeziorki i Małej oraz Rowu Jeziorki na odcinkach
przebiegających przez obszar gminy
2. Przeprowadzenie jednej serii pomiarów fizyko-chemicznych i hydrometrycznych głównych
zrzutów wód deszczowych (nie mniej niż 10 szt.) do rzeki Jeziorki i Małej (na odcinku gminy
powyżej ul. Mirkowskiej) w okresie intensywnych opadów – zakres badań laboratoryjnych
zawężony do barwy, zapachu i zawiesiny ogólnej.
3. Przeprowadzenie sześciu serii pomiarów fizyko-chemicznych i hydrometrycznych w 4 punktach
pomiarowych zlokalizowanych na poniższej mapie w czasie zjawisk ekstremalnych takich jak
susza, niskie i wysokie temperatury wody oraz intensywne opady deszczu.